Privaatsus

Isikuandmete vastutav töötleja ja kasutaja on MTÜ TulevikuTähed, registrikood 80594114.

Käesolevaga informeerime Teid meie Teenuse kasutamisel Teie isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise poliitikast. Kasutame Teie andmeid, et Teile Teenust osutada ja seda parendada. Meie Teenuse kasutamisega olete nõustunud, et kogume ja kasutame Teie andmeid vastavalt käesolevale poliitikale.

Isikuandmed

Kliendisuhte raames esitab klient meile muu hulgas oma nime, telefoni numbri, e-posti aadressi, isikukoodi ja elukoha aadressi. Kasutame eelnimetatud isikuandmeid lepingu ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti ühenduse võtmiseks ja info edastamiseks.

Fotod ja videod

Treeningutel tehtavaid fotosid ja videosid võime kasutada kodulehel, sotsiaalmeedias ja erinevatel reklaammaterjalidel.

Andmete säilitamine

Säilitame kliendi isikuandmeid seni, kuni klient annab teada, et soovib need kustutada. Sellisel juhul kustutame kliendi andmed oma andmebaasidest ja lõpetame kliendile teabe saatmise. Me ei säilita kliendi isikuandmeid kauem, kui see on vajalik kliendi isikuandmete töötlemise eesmärkide või seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.

Me ei müü, ei anna kasutusse, ei levita ega edasta muul viisil kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Kliendi õigused

Kliendil on alati õigus pöörduda meie poole, et saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta. Isikuandmete kaitse üldmääruse alusel on kliendil muu hulgas järgmised õigused:

õigus teada, milliseid isikuandmeid me töötleme, ja paluda neist koopiat,
õigus paluda parandada valeandmed või isikuandmed kustutada,
õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta ja nõuda nende töötlemise piiramist.

Jätame endale õiguse neid põhimõtteid muuta. Anname Teile sellest teada, postitades uue privaatsuspoliitika käesolevale lehele